Amedia årsrapport2012 Meny

Nøkkeltall

Amedia er et faktum. A-pressen overtok aksjene i Edda Media i juni 2012. Konsernet fikk nytt navn i september 2012. Amedia er landets nest største aktør i mediemarkedet med en omsetning på 5,4 milliarder og 3500 ansatte.

Etableringen av Amedia

2011
DESEMBER A-pressen signerer avtale med Mecom Group plc. om kjøp av Mecom Europe, eierselskapet til Edda Media-gruppen. Avtalen offentliggjøres på en pressekonferanse i Oslo 5. desember.

2012
JANUAR A-pressen beslutter i desember 2011 å selge sin eierandel på 50 prosent i TV 2 til danske Egmont, som dermed blir 100 prosent eiere i TV 2.  Avtalen offentliggjøres på en pressekonferanse 9. januar 2012.

JANUAR Konkurransetilsynet og Medie­tilsynet innleder sine under­søkelser av A-pressens oppkjøp av Edda Media. Generalforsamlingen i Mecom Group plc godkjenner salgs­avtalen med A-pressen 30. januar.

JUNI A-pressens generalforsamling endrer konsernets formålsparagraf
og vedtar en ny utgivererklæring som garanterer mangfold, lokal egenart
og redaksjonell selvstendighet.

JUNI Konkurransetilsynet avslutter sin behandling av sammenslåingen av A-pressen og Edda Media.  A-pressen blir pålagt å selge avisene Varden i Skien og Demokraten i Fredrikstad. A-pressen overtar aksjene fra Mecom og transaksjonen finner formelt sett sted.

AUGUST Medietilsynet godkjenner sammenslåingen av A-pressen og Edda Media på vilkår. A-pressen blir pålagt å selge to aviser i Østfold og fire aviser i Akershus. A-pressen klager avgjørelsen inn for Medieklagenemnda.

SEPTEMBER Konsernet skifter navn til Amedia. Konsernstyret vedtar det nye navnet og den nye visuelle profilen. Det nye navnet offentliggjøres under en ledersamling 10. september.

2013
JANUAR Medieklagenemnda gir Amedia medhold i klagen på Medie­tilsynets vedtak. Amedia får beholde alle avisene i Østfold og Akershus og disse inte­greres i den nye konsernstrukturen.

Våre virksomhetsområder

64%

Lokale medier står for to tredeler (64 prosent) av den totale aktiviteten i Amedia, målt i brutto­omsetning. Trykk og distribusjon står for 23 prosent av omsetningen, mens omsetningen i Russland utgjør 6 prosent. Annen virksomhet utgjør 7 prosent.

Virksomhetsomraader

26%

Amedia kontrollerer, ifølge Medietilsynet, 26,4 prosent av avismarkedet i Norge og er blitt jevn­store med Schibsted. De største mediehusene i Amedia er Drammens Tidende, Romerikes Blad, Haugesunds Avis, Tønsbergs Blad og Oppland Arbeiderblad.

Aktorene

27%

Opplagsinntektene på 1487 millioner kroner i 2012 utgjør 27 prosent av den samlede omsetningen. Til tross for en tilbake­gang i opplagsvolumet på 3,3  prosent økte opplagsinn­tektene svakt. Bekreftet opplag i 2012 var 612 159.

43%

Annonseinntektene til Amedia var i 2012 på 2342 millioner kroner, som utgjør 43 prosent av samlet omsetning. Annonseinntektene falt i 2012 med i underkant av to prosent. Papirannonseringen gikk tilbake med vel tre prosent, mens veksten digitalt fortsatte med 11 prosent. Digital andel av annonseinntekten er på 16 prosent.

16%

Trykkeriinntekter Alle Amedias aviser trykkes i et av konsernets 12 trykkerier i Norge. I tillegg produseres 66 eksterne aviser på disse trykkeriene og de utfører siviltrykksoppdrag. Amedia har en markeds­andel på 34 prosent i det nasjonale trykkerimarkedet.  Amedia har fire heleide
og to deleiede trykkerier i Russland. Samlet trykkeriomsetning utover egne titler er på
886 millioner kroner, som utgjør 16 prosent
av konsernets samlede omsetning.

8%

Distribusjonsinntekter Amedia er hel- eller deleier av 13 distribusjons­selskap i Norge. Foruten å distribuere Amedias egne avistitler, så har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, småpakker og reklame. Ekstern omsetning var i 2012 på 427 millioner kroner, eller åtte prosent av samlet omsetning i Amedia.

5%

Andre inntekter
281 millioner kroner, det vil si fem prosent av omsetningen, stammer fra inn­tekter som ikke klassifiseres som kjernevirksomhet i konsernet.

Inntekter

Digital vekst

Amedia vokser digitalt, både i forbrukermarkedet og i reklamemarkedet. Konsernets digitale inntekter økte med 12 prosent i 2012. I annonse­markedet lokalt utgjorde de digitale inntektene 12 prosent av all annonseomsetningen, mens konsernet samlet sett hadde en digital­andel på 16 prosent av reklame­omsetningen.

Amedia introduserte i 2012 flere prøve­prosjekt med betalt innhold på nett og mobil. Antall eavisabonnenter passerte 10000 i 2012. Veksten i antall digitale brukere fortsetter. Antall mobilbrukere økte med 78 prosent i løpet av året.