Amedia årsrapport2012 Meny
Mangfoldig.
Troverdig.
Hver dag.

Vår nødvendige samfunnsrolle

DKV 8529 Stig Finslo

Våre journalister er ofte de eneste som skriver om de helt nære og lokale forhold.

Stig Finslo
DIREKTØR for utgiverspørsmål og ekstern kommunikasjon

«Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunn­elementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.»

Slik innledes kapitlet om pressens samfunnsrolle i pressens etiske normer; Vær Varsom-plakaten. Det er store ord. Og forpliktende ord. Men likevel 21 ord som beskriver kjernen i det norsk presse er og skal være. Amedia er bygget opp av slike demokratiske samfunnsinstitusjoner. De 35 dagsavisene, 30 fådagers­avisene og 13 gratisavisene utgjør grunnmuren i konsernet. De er alle sammen fundert på en ide om å bety noe for det samfunnet de opererer i. Den eldste avisen har røtter tilbake til 1832. Den yngste ble etablert i 2012.

Mediehusene har hver sin historie, hver sin kultur, hvert sitt nedslagsfelt og hver sin formålsparagraf som definerer hvorfor papiravisen, nettavisen eller mobilutgaven blir utgitt og hva mediehuset ønsker å være og oppnå med sitt virke.

De 78 institusjonene er ulike, men har likevel det grunnleggende til felles: De skal formidle nyheter, debatt og samfunnsstoff, kultur, underholdning og veiledning i form av redaksjonelt og kommersielt innhold. De skal være torg og møteplass.

I Amedia er vi over 1200 redaksjonelle medarbeidere som hver dag er til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Svært mange steder er det de eneste journalistene som skriver om de helt nære og lokale forhold. Det gjør Amedias publikasjoner unike og relevante på en spesiell måte. Og ikke minst betyr det at publikasjonen kan by på viktig innhold.

Pressens samfunnsoppdrag er tosidig: Som redaktører, journalister og øvrig ansatte i våre mediehus er det vår oppgave å bry oss om det som skjer i lokalsamfunnet. Vi skal bidra til å bygge stolthet og identitet ved å være patrioter og talerør for lokalsamfunnet. Men vi skal også bry oss med det som skjer. Medienes oppgave er også å stille kritiske og utfordrende spørsmål, kontrollere makter og myndigheter og sikre åpenhet og innsyn i styre og stell. Dette er den nødvendige rollen våre mediehus har og skal ha
i samfunnet.

Samfunnsoppdraget står helt sentralt i Amedia. Derfor er det nedfelt i både konsernets formålsparagraf og utgivererklæring. Hver av de 78 publikasjonene er seg dette ansvaret bevisst. Amedia ønsker derfor å være like transparente og åpne om redaksjonelle forhold som vi forventer at andre institusjoner skal være om sine mål og prioriteringer.

18%

Redaktøransvaret i Amedias 78 avistitler er fordelt på 66 personer. Av disse var det ved årsskiftet 2012/2013 tilsammen 12 kvinnelige ansvarlige redak­tører. Det betyr at 18 prosent av de redaksjonelle topplederne er kvinner. I Amedias norske virksomheter samlet sett jobber det 40 prosent kvinner.

69%

I Amedias lokale mediehus var det ved utgangen av 2012 sysselsatt 1824 årsverk. Hovedtyngden av disse, 1261 årsverk eller 69 prosent av alle, er knyttet til redaksjonene. Den nest største gruppen av ansatte jobber i salg og marked og utgjør 21 prosent eller 376 årsverk. 7,5 prosent jobber med kundeservice og 2,8 prosent med grafisk produksjon.

31

Våren 2013 var det 31 av Amedias aviser et «redaksjonelt samfunnsregnskap» til sine lesere. Et redaksjonelt samfunnsregnskap er en rapport som viser hvordan den enkelte redaksjon ivaretar sin oppgave som debattarena, møteplass, kulturbærer og en kritisk kontrollør av private og offentlige maktinstitusjoner. Mediehusene gir i samfunnsregnskapet opplysninger om hvor mange ansatte de har, hvor store ressurser de bruker på sitt redaksjonelle virke, hvilke spesielt viktige saker de har fokusert på og hvilke etiske dilemmaer de har stått overfor.

Det redaksjonelle regnskapet kan du laste ned på www.amedia.no.

Brukere og spredning

Brukere

PAPIRLESERE

58%

KOMBILESERE

19%

NETTLESERE

22%

Ansatte i mediehusene

Aarsverk

Redaksjon

69%

Salg/Marked

21%

Kundesenter

6%

Grafisk

3%

Redaksjonelle medarbeidere

Red Aarsverk

REDAKTØRER

8%

LEDERE

9%

JOURNALISTER

58%

FRILANSERE

10%

FOTOGRAFER

4%

TYPOGRAFER

6%

ANDRE

5%

69%

Skrivende journalister fyller 69 prosent av de redaksjonelle årsverkene. Til sammen 860 årsverk er skrivende. Av disse fylles 732 årsverk av fast ansatte skrivende journalister i våre medie­hus, mens 128 årsverk fylles av frilansere og andre ikke fast ansatte.  Redaksjonell ledelse fyller til sammen 210 årsverk, eller 16,6 prosent av de redaksjonelle ressursene. 4,3 prosent av årsverksressursene er foto­grafer, mens 4,7 prosent er knyttet til redaksjonelle serviceoppgaver. 77 grafiske medarbeidere er knyttet til redaksjonene.

42%

En stadig større andel av leserne av Amedias publikasjoner er digitale. I 2012 brukte 41,6 prosent av alle som leste en publikasjon utgitt av Amedia, en digital leseplattform. Fortsatt er det flest som leser nyheter og annen lokal informasjon på papir. 58,4 prosent av våre kunder leser kun papiravisen. Dette tilsvarer 1285 000 lesere. I tillegg er det 422000 papirlesere som også bruker våre nettutgaver som informasjonskilde. 19,2 prosent av våre kunder er dermed såkalte kombinasjonslesere. Et stadig stigende antall velger å kun benytte seg av det digitale tilbudet fra våre mediehus. 22,4 prosent av den samlede brukermassen benytter kun nettutgaven. Dette tilsvarer 492000 nettlesere. Lesere på mobil og nettbrett er ikke med i målingen.

47mill

26 av avisene i Amedia mottok produksjonstilskudd fra Staten i 2012. Avisene fikk samlet sett utbetalt 47,5 millioner kroner. Tilskuddet varierer i størrelse fra 272000 kroner til Lokal­avisen Øyene til 31 millioner kroner til Bergensavisen. Foruten Bergensavisen er det kun Porsgrunns Dagblad som får mer enn én million i tilskudd med sine 3,9 millioner. Av det samlede produksjonstilskuddet som blir gitt til norsk presse, blir 16,5 prosent tilgodesett Amedia.

Utvikling spredning

Utv Spredning

Våre papirlesere

Papirlesere

Dagsaviser

1 3 88 000

Fådagersaviser

319 000

Gratisaviser

222 000

Våre nettlesere

Nettlsere

Dagsaviser

838 000

Fådagersaviser

76 000

Gratisaviser

13 000

75

Amedias mediehus er opptatt av å holde en høy presseetisk standard. Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 75 klager rettet mot 40 av konsernets mediehus for brudd på god presseskikk i 2012. 30 av disse sakene ble behandlet av PFU, og 18 av dem endte med at mediehuset/avisen ble felt for brudd på god presseskikk. I de øvrige 12 sakene ble avisen frikjent. Antall klagesaker økte noe i 2012 sammenlignet med året før.

-3,3%

De 65 abonnementsavisene i Amedia hadde i 2012 et bekreftet opplag på 614918 eksemplarer. Dette er en nedgang på 3,3 prosent fra året før. Norske aviser hadde samlet sett en tilbakegang på 3,8 prosent i 2012. Kun to av dagsavisene i Amedia opplevde opplagsframgang i 2012, nemlig Fremover i Narvik og Gjengangeren i Horten. Størst prosentvis tilbakegang hadde Østlandets Blad med over 12 prosent.

72%

Avisene i Amedia produserte i 2012 til sammen 549111 avissider. 71,8 prosent av sidene var redaksjonelle sider, mens annonseandelen var på 28,2 prosent. 12 aviser produserte mer enn 10000 redaksjonelle sider i løpet av fjoråret. Åtte aviser med kun en utgivelsesdag i uka produserte mindre enn 1000 redaksjonelle sider i løpet av året.